Gyromania WRAPPED in Pita Bread

Veggie                                                                                          5.8
(Tzatziki, fried Potatoes, tomato, onion) 
Chicken Gyros                                                                           9.8
Chicken gyros with lettuce, onion, lemon mustard sauce)
Pork Gyros                                                                                 9.8
(Pork gyros with tzatziki sauce, onion and tomato)
Salonika Beef Soutzoukaki                                                     9.8
(Special beef patties with yogurt sauce)
Salonika Chicken Soutzoukaki                                              9.8
(Special chicken patties with lemon mustard sauce)